# przekłady nie mają ambicji być piękne literacko ani poprawne językowo, tylko dawać pojęcie, o czym jest text

Renoe Alexander

Oh Wyoming
for Matthew Shepard

Scarecrow laying on the floor
Bloody faced all forlorn
Oh Wyoming what's been done
To this boy oh little one

Scarecrow take your final bow
Silence seems the best somehow
Oh Wyoming what's been done
To this boy oh little one

See video

Renoe Alexander

Och Wyoming
dla Matthew Sheparda

Strach na wróble leży na ziemi
Twarz we krwi, całkiem porzucony
Och Wyoming co zrobiono
Temu chłopcu maleńkiemu

Strachu na wróble głowę skłoń
Cisza wydaje się najlepsza jakoś
Och Wyoming co zrobiono
Temu chłopcu maleńkiemu

Zobacz video

Andrew Spice

Matthew
for Matthew Shepard

and throw away all of your fears
just like these blowing leaves
and be so warm so far away
from autumn chill
their reasons slip below the cracks
like all these empty hours
everywhere I look there's one more word
one more tear
teach them how to be the same
teach them everything to hate
teach them every way to be a boy
Matthew
do you speak to God?
has he told you why?
does he let you watch over us?
and haven't we always waited too long to look inside
but don't fear the dark
blue skies are yours
they still flag their hate
empty angry words
no matter what we do
we've only just begun
you could be some saint to us
you imperfect boy
with your crown of dreams you'll never see
never touch
still you're in my every breath
the hope inside my eyes
the neverending promises of time

from the album "Pretty Demons"
buy at CDBaby or iTunes

Andrew Spice

Matthew
dla Matthew Sheparda

porzuć wszystkie swe lęki
tak jak te spadające liście
i niech ci będzie ciepło z dala
od chłodu jesieni
ich racje nikną pod skaleczeniami
jak te wszystkie puste godziny
wszędzie gdzie spojrzę jeszcze jedno słowo
jeszcze jedna łza
uczyć ich jak się nie odróżniać
uczyć jak wszystkiego nienawidzić
uczyć jak na każdy sposób być chłopcem
Matthew
czy rozmawiasz z Bogiem?
powiedział ci dlaczego?
pozwala ci opiekować się nami?
czyż nie czekaliśmy zawsze zbyt długo by spojrzeć w głąb
ale nie bój się ciemności
błękitne niebo jest twoje
oni wciąż manifestują swą nienawiść
puste gniewne słowa
nieważne co robimy
my dopiero zaczęliśmy
mógłbyś być dla nas jakimś świętym
ty niedoskonały chłopiec
uwieńczony marzeniami których nigdy nie zobaczysz
nigdy nie dotkniesz
wciąż jesteś w mym każdym oddechu
nadzieją w mych oczach
nieskończonymi obietnicami czasu

z płyty "Pretty Demons"
kup na CDBaby albo na iTunes

Jessica Weiser

After The Rain

The sun fell over Laramie
to dry the rain in this lonely town
and if you listen closely you will hear
nothing but the silence echoing
in the stale hollow air
I could hear your calls from a thousand miles away
and these are not unfamiliar cries
turn off the tv an cover your eyes
we are beating innocence until it dies

Judgements will not be erased
rage will never be replaced
if all we do is stand and watch and shake our heads
and then push it to the back of our minds
until it happens again

There are no words to describe
just how ugly hate can be
And there are no words to express
how it feels to have a child taken away
all in the name of hate

In memory of Matthew Shepard

from the album "After Silence"
buy CD at CDBaby or at iTunes

Jessica Weiser

Po deszczu

Słońce zaszło nad Laramie
by wysuszyć deszcz w tym opuszczonym mieście
i jeśli posłuchasz uważnie usłyszysz
nic prócz ciszy odbijającej się echem
w stęchłym głuchym powietrzu
Słyszę twe wołania spoza tysięcy mil,
to nie jest nieznany krzyk;
wyłącz TV i zakryj oczy,
bijemy niewinność, aż umrze

Osądy nie będą wymazane.
Wściekłość nigdy nie zniknie
jeśli będziemy tylko stać i patrzeć, potrząsać głowami
i spychać to na margines świadomości
aż to się znowu stanie

Nie ma słów by opisać
jak obrzydliwa potrafi być nienawiść
i nie ma słów które mogą wyrazić
uczucie gdy traci się dziecko
wszystko w imię nienawiści

pamięci Matthew Sheparda

z płyty "After Silence"
kup CD na CDBaby lub na iTunes

Arjuna Greist

Song for Matthew

I didn't even know you but you could have been my brother
you could have been my lover
you could have been my friend
Could have been anyone to die apart from reason
with last rites your only right
in this bitter, frozen land

I didn't even know you but
I know your silence well
he took my love away from me
she joined him in the quiet hell
he took your life, did he take your pride?
he's the demon curling up inside
the hearts of those who speachless lie
in dark and dirty cells

And I find it hard that you were named
for a man who wrote about the birth
of one who lived the life of protest
crying for a peace on earth
who when tempted by the devil said a thing profoundly odd
that we shall not live the bread alone
but by every word that proceedeth out of the mouth of God
now I don't believe the stories
from this book so old it starts to reek
but god is in us every time we bring ourselves to speak

I didn't even know you so I'm feeling pangs of somehow wrong
to martyrdize you, analyze you
with this, a stranger's eulogy
but I'm not blessed with the sight divine
the only story I really know is mine
and ech word is a small step in my journey to be free
for when I'm singing out this breath
hot syllables to challenge death
it may not warm your tortured skin
like a miracle come much too late
but maybe I can chip away at this ice age of angry pain
replace my fear with the burning joy
and weld a molten love out of my hate

I didn't even know you but you could have been my brother
you could have been my lover
you could have been my friend
Could have been anyone to die apart from reason
with last rites your only right
in this bitter, frozen land

from the album "Odd numbers"
buy CD at CDBaby or iTunes

Arjuna Greist

Piosenka dla Matthew

Nawet cię nie znałam ale mógłbyś być mym bratem
mógłbyś być mym kochankiem
być przyjacielem mym
Mógłbyś być każdym z tych ginących bez powodu
z ostatnią posługą, jedynym prawem
na tej gorzkiej zmarzniętej ziemi

Nawet cię nie znałam ale
znam dobrze twe milczenie
miłość moją zabrał mi
złączyła się z nim w cichym piekle
zabrał twe życie, czy zabrał godność?
jest demonem wijącym się wewnątrz
serc tych którzy bezgłośnie kłamią
w ciemnych brudnych więziennych celach

I ciężko mi z tym że otrzymałeś imię
po człowieku który napisał o narodzinach
kogoś kto żył protestem
nawołując do pokoju na świecie
który kuszony przez szatana rzekł przedziwną rzecz
że nie samym chlebem żyjemy
lecz każdym słowem które pochodzi z ust bożych
teraz nie wierzę w te historie
z tej xiążki tak starej że zaczyna się psuć
ale Bóg jest w nas zawsze gdy dobywamy słów

Nawet cię nie znałam więc czuję wyrzuty że jakoś złym jest
robić z ciebie męczennika
analizować cię
w tej tu oto laurce od obcej osoby
ale nie mam daru boskiego wglądu
i jedyna historia jaką znam to moja własna
a każde słowo to mały krok w mej podróży ku wolności
więc kiedy śpiewam do utraty tchu
te proste słowa, by rzucić wyzwanie śmierci
mój oddech nie ogrzeje twej zmasakrowanej skóry
jak cud, który przyszedł zdecydowanie za późno
ale może mogę odłupać po kawałku lód tej epoki wściekłego cierpienia
zastąpić strach ogniem radości
i wykuć płynną miłość z mojej nienawiści

Nawet cię nie znałam ale mógłbyś być mym bratem
mógłbyś być mym kochankiem
być przyjacielem mym
Mógłbyś być każdym z tych ginących bez powodu
z ostatnią posługą, jedynym prawem
na tej gorzkiej zmarzniętej ziemi

z płyty "Odd numbers"
kup CD na CDBaby lub iTunes

#więcej przekładów w przygotowaniu